Profil Siswa

Data Siswa

Data Siswa SDLB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
005122 Ashroril Jauhar Mahrus Gresik 2010-05-24 L VI TUNARUNGU
006122 Keyla Queensyah Firmansyah Gresik 2009-08-21 P VI TUNARUNGU
007122 Mochammad Farell Ramadhan Jakarta 2008-10-07 L VI TUNARUNGU
008122 M. Yahya Khan Sriminosari 2006-09-17 L VI TUNARUNGU
009122 Muhammad Faiz Bbahru Alam Bojonegoro 2008-08-20 L VI TUNARUNGU
010122 Muhammad Habib Nuh Gresik 2010-12-06 L VI TUNAGRAHITA
011122 Muh. Bayu Mugi Septiawan Gresik 2008-09-23 L VI TUNAGRAHITA
012122 Izah Lamongan 2008-09-23 P VI TUNAGRAHITA
013122 Naufal Prabuyana Balikpapan 2009-06-19 L VI TUNAGRAHITA
014122 Kamila Maulidia Gresik 2012-02-11 P V TUNARUNGU
015122 Khansa Nayla Rahmadani Gresik 2009-09-18 P V TUNARUNGU
016122 Moch Bustomi Sampang 2010-05-26 L V TUNARUNGU
017122 Moch Ilham Teguh Firmansyah Gresik 2010-05-24 L V TUNARUNGU
018122 Muhammad Rusydi Gresik 2011-12-17 L V TUNARUNGU
019122 Bahaudin Muhammad Al Ghozali Gresik 2007-12-28 L VI TUNARUNGU
020122 Marcello Lionel Tjoedoko Surabaya 2009-10-20 L VI TUNARUNGU

Data Siswa SMPLB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
001222 Muhammad Yusuf Kurniawan Lamongan 2006-03-10 L IX TUNARUNGU
002222 Nuzulia Hayati Gresik 2004-06-22 P IX TUNARUNGU
003222 Waras Kusmanto Gresik 2002-07-11 L IX TUNAGRAHITA
004222 Mochammad Faiq Irwansyah Gresik 2002-07-11 L IX TUNAGRAHITA
005222 Muhammad Ainun Nuha Gresik 2005-05-11 L IX TUNAGRAHITA
006222 Hamad Haby Fadilah Surabaya 2005-04-07 L VII TUNAGRAHITA
007222 Muh. Durotun Nasikin Gresik 2007-06-01 L VII TUNAGRAHITA
008222 M. Dimas Syaiful Bachtiar Gresik 2007-01-13 L VII TUNAGRAHITA
009222 Muhammad Novian Dwi Kurnia Gresik 2005-11-13 L VII TUNAGRAHITA
010222 I.G.A Ersanya Kalpika Devani Gresik 2004-12-08 P IX TUNAGRAHITA
011222 Maulana Dzulfikri Putra Batam 2006-09-25 L VII TUNARUNGU
012222 Muhammad Aslam Fadillah Alamsyah Pangkep 2007-08-12 L VII TUNARUNGU
013222 Mohammad Rosyidin Lamongan 2006-04-19 L VIII TUNAGRAHITA
014222 Naswa Ucatifani Gresik 2008-10-15 P VIII TUNAGRAHITA
015222 Akh. Syaikul Aniq Surabaya 2007-10-24 L VIII TUNAGRAHITA

Data Siswa SMALB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
011322 Ahmad Iqbal Rizqi Surabaya 2005-04-14 L XI TUNARUNGU
012322 Aisyah Grisseeta Az-Zahra Lamongan 2005-12-26 P XI TUNARUNGU
013322 Alif Rizky Hidayah Gresik 2005-07-26 L XI TUNARUNGU
014322 Chusnu Cokro Yudho Gresik 2005-05-24 L XI TUNARUNGU
015322 Dela Citra Nur Fadilah Banyuwangi 2002-09-08 P XI TUNARUNGU
016322 Dwi Aprilia Nur Cahyo Gresik 2005-04-03 L XI TUNARUNGU
017322 Dwiki Prima Saputra Gresik 2005-05-02 L XI TUNARUNGU
018322 Serli Nurizzatul Gresita Gresik 2005-01-24 P XI TUNARUNGU
019322 Amanah Apreliany Gresik 2005-04-16 P XI TUNAGRAHITA
020322 Viola Ananta Anggraini Gresik 2005-07-23 P XI TUNAGRAHITA
021322 Miftah Shafly Rosyid Gresik 2004-03-25 P XI TUNAGRAHITA
022322 Abim Fajar Wahyudi Gresik 2005-01-31 L X TUNARUNGU
023332 Bilqisyah Zahra Luna Aisyah Gresik 2005-12-22 P X TUNARUNGU
024322 Vifian Dwi Angraeni Nganjuk 2007-05-20 P X TUNARUNGU

Lokasi Sekolah

Alamat

Raya Randuagung, Randuagung Kebomas, Setingi, Randuagung, Kec. Gresik Kabupaten Gresik

Email

slbckb2@onklas.id

Nomor Telepon

0313973730

Managed By ABK Istimewa 2022.